Giới thiệu
Phòng Điều dưỡng

Chức năng:

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Nhiệm vụ:

- Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

 - Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

- Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định  kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc bệnh viện
Khác
Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm về: - Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng. - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện. - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
03/11/2009
Phòng chỉ đạo tuyến chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến. - Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thưc hiện. - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. - Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học....
03/11/2009
Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện. - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám Đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện. - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
03/11/2009
Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán. ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. - Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và sản xuất kinh doanh theo đúng quy định....
03/11/2009
Phòng Hành chính quản trị chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện. - Lập kế hoạch công tác của Phòng và tổ chức thực hiện. - Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu, sửa chữa xây dựng lớn nhỏ, sửa các loại thang máy, máy phát điện, máy lạnh, tủ lạnh, máy bơm nước, máy nước nóng...
03/11/2009