trang-trong.jpg

07/02/2018

Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh -  Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/fax/email: 02854042811 - Fax: 02854042811

Mã số thuế: 0301368580

2. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, y dụng cụ năm 2018

- Loại 0gói thầu:

- Giá gói thầu: 148.094.179.549 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ không trăm chín mươi bốn triệu một trăm bảy mươi chín ngàn năm trăm bốn mươi chín đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, y dụng cụ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

3. Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ  07 giờ 00, ngày 08 tháng 02 năm 2018 đến trước 07 giờ 30, ngày 07 tháng 3 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh - Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: theo quy định tại Phụ lục 2 của Hồ sơ mời thầu; hình thức bảo đảm dự thầu bằng chứng thư bảo lãnh qua ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30, ngày 07 tháng 3 năm 2018

11. Thời điểm họp tiền mở thầu: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 02 năm 2018

12. Thời điểm mở thầu 08 giờ 30, ngày 07 tháng 3 năm 2018  

* Lưu ý: Bệnh viện Từ Dũ cung cấp phần mềm hỗ trợ làm HSDT gói  thầu này cho công ty mua HSMT qua địa chỉ email của công ty.

Bệnh viện Từ Dũ kính mời đại diện các nhà thầu mua Hồ sơ dự thầu cung cấp địa chị email và đến tham dự họp tiền mở thầu, lễ mở thầu, nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian nêu trên. 

Files đính kèm